TEAM

TOP MANAGEMENT

Nadiya Hladkevich

Oleksandr Lynnyk

Viktor Ponomarenko

Pavlo Hryshchuk

Valery Siroshtan

SALES AND BUSINESS DEVELOPMENT DEPARTMENT

Anatoly Zdrylyuk

Oleksandr Gogsadze

BANKING EQUIPMENT MAINTENANCE DEPARTMENT

Viktor Zhulyuk

Dmytro Mukhin